Από την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου ήμασταν παρόντες
στο δημοτικό σχολείο Ξυλαγανής, όπου διαπραγματευτήκαμε τα εξής θέματα :
- Επιλογή φίλων και συνεργασία στις τάξεις Α', Β΄ και Δ΄
- Μοναδικότητα - Διαφορετικότητα στη Γ' τάξη
- Σχολικός εκφοβισμός στην Ε' και ΣΤ΄ τάξη
- Ψυχοσεξουαλική ωρίμανση του παιδιού στη ΣΤ ΄τάξη
Ευχαριστούμε μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία.