Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου υλοποιήσαμε βραχείες προληπτικές παρεμβάσεις
σε όλες τα τμήματα του δημοτικού σχολείου Αιγείρου.
Πιο συγκεκριμένα, στην Α΄ και Β΄ τάξη διαπραγματευτήκαμε τη θεματική ενότητα :
Εγώ και οι συμμαθητές μου, ενώ στις τάξεις Γ', Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ το θέμα : Γνωρίζω το σώμα μου.
Ευχαριστούμε μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία!
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.